top of page

Astudiaethau Achos

Rholiwch dros y logos isod i weld crynodeb o brosiectau'r gorffennol

32.png

 

Datblygu strategaethau cyfalaf 10 mlynedd yn ymwneud â blaenoriaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

14.png

Datblygu Strategaeth Dysgu a Datblygu newydd ar gyfer rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru i ddatblygu dull mwy cydlynol, cyson a digidol o ddarparu hyfforddiant, dysgu a datblygu.

15.png

 

Cyflawni nifer o brosiectau, gan gynnwys datblygu Rhaglen Cymorth Tai a Strategaethau Digartrefedd ac adolygiad o Bolisi ac Arferion Dyrannu.

13.png

 

 

Datblygu Strategaeth Gwirfoddoli'r Dyfodol ym Mhowys.

35.png

 

Hwyluso, datblygu a dylunio strategaeth gorfforaethol 5 mlynedd a chynllun cyflawni busnes newydd.

18.png

 

Datblygu strategaeth hirdymor yn ymwneud â defnydd strategol o wirfoddoli fel elfen hanfodol o ddarparu gofal iechyd.

33.png

 

Astudiaeth ddichonoldeb yn edrych ar y ddarpariaeth bresennol ac yn y dyfodol o gyfleoedd dydd a gwaith i oedolion ag anableddau dysgu ac adolygiad o wasanaethau seibiant i blant ac oedolion.

17.png

 

Asesiad Anghenion Iechyd o bobl ddigartref o fewn ôl troed Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

34.png

 

Cynllunio a chyflwyno rhaglen datblygu arweinyddiaeth a newid diwylliannol, Arwain gydag Effaith, ar gyfer holl arweinwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

8.png

 

Cefnogi Dyfeisgarwch a Gwydnwch Cymunedol – cynyddu ymagweddau seiliedig ar leoliad at les.

36.png

 

Adnewyddu'r adroddiadau gwerthuso pobl sydd newydd ragnodi ar gyfer y Rhaglen Monitro Gweithredol yng Nghymru.

27.png

 

Darparu cyngor arbenigol i ddatblygu strategaeth tai, gofal a chymorth 5 mlynedd ar gyfer pobl hŷn ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dyma ragor rydym wedi gweithio â nhw

bottom of page